Khai trương [GRAND OPENING] – ELLY NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 09/06/2018